By Kevin Bock, Pranav Bharadwaj, Jasraj Singh, and Dave Levin